10 Deutch Mark (Kỷ niệm 30 năm Hiệp ước Rome) 1987 – Đức
X