1 dollar 1907 – Straits Settlements (thuộc địa của thực dân Anh)
X