1953, Chủ tịch. Cặp hồ sơ lưu niệm Sinh nhật lần thứ 67 của Tưởng Giới Thạch