1975 Huân chương Kỷ niệm 200 năm, Trận chiến Lexington và Concord – MS293
X