5 Pesetas Bức chân dung thứ 3 của Alfonso XIII 1898- MS461
X