5 Pesetas Bức chân dung thứ 3 của Alfonso XIII – MS461
X