8 Reales 1806 – Mexico (CAROLUS IIII DEI GRATIA)
X