Đĩa than mới nguyên seal ” Joe Newman – Shiny Stockings “