HỘP TIỀN GIẤY 2 DOLLARS CÁC THẮNG CẢNH VÀ CÔNG VIÊN ( 28 MIẾNG )