Huy chương Cuộc cách mạng Hoa Kỳ Bicentennial Samuel Adams và Patrick Henry – MS429
X