Huy chương Đồng Hoa Kỳ năm 1818 Northern Boundry – MS472
X