TIỀN Ả RẬP 1 riyal (SAUDI ARABIAN MONETARY AGENCY)