TIỀN ĐỨC NGUYÊN BỘ 5-10-20-50-100 MARK (1971-1975)