TIỀN PERU NGUYÊN BỘ 5-50-100-500-1000-5000 INTIS (1988)