Trung Quốc Tem lưu niệm Tưởng Giới Thạch 1 năm Tái cử lần thứ 2