2000 US Mint Millennium Coin và Bộ tiền tệ Silver Eagle Sacagawea $1 và FRN