Vương quốc Sachsen (Tuyến Albertinian) (Các bang của Đức) 3 Mark 1913 – Frederick August III Trận Leipzig