Đĩa than mới nguyên seal “Willie Royal (3) – Skyline”