Đĩa than mới nguyên seal “Harry Belafonte – The Warm Touch”