Huy chương nhân dịp trùng tu nhà thờ tu viện Neresheim, 1975