Đĩa than mới nguyên seal “The Modern Jazz Quartet – Reunion At Budokan 1981”