Đĩa than mới nguyên seal “Tom Jones – The Tom Jones Fever Zone”