Đĩa than mới nguyên seal “Tom Jones – Tom Is Love”